Regulamin

Regulamin Wypożyczalni Samochodów
godziny pracy: pon. – pt. 8:00 – 16:00
ul. Tadeusza Ptaszyckiego 4,  31-979 Kraków
www.prehrent.pl, biuro@prehrent.pl
+48 12 431 12 25,  +48 780 428 371

 1. Ogólne warunki najmu samochodu określają zasady oddania do użytku Najemcy samochodu przez Wynajmującego.
 2. Wynajmujący wypełnia protokół wydania/zwrotu samochodu oraz umowę
 3. Najemcą samochodu może być osoba która:
  1. ukończyła 23 lat,
  2. posiada niezbędne uprawnienia /prawo jazdy co najmniej kat. B/ pozwalające na kierowanie pojazdem (minimum od 3 lat ), oraz oświadcza , że uprawnienia te nie są zawieszone ani cofnięte przez odpowiednie
  3. posiada przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport oraz kartę płatniczą wystawioną na najemcę,
  4. w przypadku wynajmu pojazdu przez firmę wymagane są dokumenty rejestrowe potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą, upoważnienie do zawarcia umowy jeśli osoba najmująca nie jest osobą uprawnioną do reprezentowania firmy.
  5. podane przez Najemcę dane są zgodne ze stanem faktycznym i posiada on pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Warunkiem wypożyczenia samochodu jest uiszczenie opłaty za czas najmu pojazdu przelewem lub kartą oraz wpłacenie kaucji w wysokości 1500,00 zł , która może być wniesiona w formie gotówki i jest rozliczana w części należnej po okresie najmu, w godzinach urzędowania biura Wynajmującego. Zapłata następuje w całości z góry, za deklarowany okres najmu zawarty w umowie. Koszty jakie Najemca zobowiązuje się pokryć:

1. zagubienie kluczyka : wg tabeli opłat
2. zagubienie dowodu rejestracyjnego lub zniszczenie : wg tabeli opłat
3. udział własny Najemcy w szkodzie rozliczanej z polisy AC 1000,00 zł netto.
4. Samochód jest przekazywany z pełnym bakiem paliwa, Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu również z pełnym bakiem paliwa. W innym przypadku Najemca zostanie obciążony kosztem brakującego paliwa oraz opłatą manipulacyjną zgodną z tabelą opłat. Paliwem jest OLEJ NAPĘDOWY. Koszt paliwa zużytego podczas najmu pokrywa Najemca.
5. Najemcy zostanie doliczona opłata manipulacyjna za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, nie opłacenie postoju w płatnej strefie parkowania, brak opłaty autostradowej itp. dotyczące okresu w jakim Najemca wynajmował pojazd zgodny z tabelą opłat za każde takie zdarzenie.
6. za każdy dzień postoju spowodowany koniecznością uzupełnienia braków powstałych z winy Najemcy w samochodzie użytkowanym przez niego zgodnie z tabelą opłat.
7. ustanawia się bezwzględny zakaz palenia tytoniu w wynajmowanym pojeździe pod rygorem kary umownej w wysokości zgodnej z tabelą opłat
8. kary umowne mogą być fakturowane jako opłaty manipulacyjne z doliczonym podatkiem VAT.

5. Najemca poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polisy ubezpieczeniowej.
6. Najkrótszy okres najmu pojazdu to jedna doba /24 godziny/.
7. Paliwo nie jest wliczone w cenę najmu.
8. Dzienny limit to 300 km lub 500km. Powyżej limitu dopłata za każdy przekroczony kilometr netto: 0,40 netto / km
9. Wynajmowany pojazd może być prowadzony tylko przez osobę/osoby wymienione w Umowie Najmu, wynajmowanym pojazdem zabrania się: holowania innych pojazdów, przeciążenia, udziału we wszelkiego rodzaju rajdach lub wyścigach samochodowych itp.
10. Wynajęty pojazd nie może opuszczać granic kraju bez zgody Wynajmującego.
11. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z przepisami celnymi .
12. Najemca odpowiada materialnie wobec Wynajmującego za braki paliwa, części i wyposażenie pojazdu oraz wynikłe z jego winy straty .
13. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody oraz zobowiązuje się do ich pokrycia w całości w przypadku:

1. umyślnego działania lub powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
2. uszkodzenia opon, felg, wnętrza pojazdu, w tym pozostawienia trwałych plam na tapicerce
3. prowadzenia Samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, bądź bez ważnego prawa jazdy
4. nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego lub kluczyków gdy pojazd został skradziony,
5. ucieczki z miejsca wypadku
6. wyjazdu pojazdu za granicę bez zgody Wynajmującego
7.odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy
8. braku szczegółowego opisu okoliczności powstania szkody lub niedostarczenia wymaganych dokumentów
9. zatankowania niewłaściwego paliwa – koszt naprawy wyceniony i wykonany przez ASO

14. W przypadku uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy poza granicami kraju, Najemca zobowiązuje się pokryć koszty holowania pojazdu do granicy Polski.
15. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę spowodowanego jazdą pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków lub innych środków odurzających (halucynogennych) jak również jakiegokolwiek innego zdarzenia powodującego odmowę pokrycia kosztów naprawy lub usunięcia szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej Najemca zobowiązuje się pokryć całą kwotę za naprawę pojazdu wg wyceny rzeczoznawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
16. Jeżeli kierowca spowodował wypadek znajdując się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub w chwili zdarzenia nie posiadał ważnego prawa jazdy Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dochodzenia dodatkowego odszkodowania za poniesione szkody i straty materialne.
17. W dniu zwrotu pojazdu Najemca bądź Użytkownik zobowiązany jest uiścić ewentualne inne należności, wynikające z postanowień umowy.
18. Zwrot pojazdu przed terminem wygaśnięcia umowy najmu, nie obliguje wypożyczalni do zwrotu różnicy kwoty wynikającej z faktycznego okresu użytkowania.
19. Najemca wypożycza pojazd sprawny, czysty i zobowiązany jest do jego zwrotu w takim samym stanie. Jeżeli pojazd w momencie zwrotu jest brudny naliczona i pobrana zostaje uznaniowa stawka za mycie samochodu /z zewnątrz i wewnątrz zł wg stopnia zabrudzenia zgodnie z tabelą opłat.
20. Najemca wyraża zgodę na przekazanie odpowiednim organom swoich danych adresowych w przypadku jakichkolwiek kar, mandatów lub opłat wynikających z naruszenia przez najemcę przepisów prawa w tym przepisów  o ruchu drogowym, jak również innych przepisów / regulaminów określających zasady korzystania z dróg lub parkingów.
21. Najemca jest zobowiązany oddać pojazd w dniu i godzinie określonej w umowie, w stanie czystym, zatankowanym i nie pogorszonym wraz z dokumentami i wyposażeniem z nim wydanym.
22. Samodzielne przedłużenie o ponad 24 godziny powoduje powiadomienie Policji o fakcie przywłaszczenia samochodu a wszelkie konsekwencje i koszty z tym związane ponosi Najemca.
23. Przedłużenie wypożyczenia samochodu bez wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym o godzinę ponad termin wyznaczony w umowie skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości podwójnej stawki odpłatności za dobę wykraczającą poza okres wynajmu określony w umowie.
24. W przypadku zwrotu w innym miejscu niż zapisano w umowie Wynajmujący obciąży Najemcę kwotą zgodną z tabelą opłat za odebrany pojazd. Doliczone zostaną również pełne koszty związane z odbiorem pojazdu.
25. W przypadku gdy zwrócony pojazd będzie uszkodzony lub nadmiernie zużyty z powodu niewłaściwej eksploatacji, Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie będące równowartością poniesionej przez Wynajmującego udokumentowanej szkody.
26. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę w wyniku awarii samochodu.
27. Najemca lub użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw i zmian z wyłączeniem kół jezdnych.
28. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:

1. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
2. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego,
3. zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą.
4. sprawdzania i uzupełniania oleju silnikowego, płynu hamulcowego
5. sprawdzania działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych,
6. sprawdzenia prawidłowego ciśnienia w oponach, jak również dokonywania napraw uszkodzonych kół na własny koszt.

29. W razie awarii samochodu w okresie wynajmu, Najemca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego. Jeśli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia.
30. Jeśli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku drogowego, Najemca zobowiązany jest:

1. wezwać na miejsce zdarzenia Policję,
2. uzyskać stosowne pisemne oświadczenie od uczestników kolizji,
3. zabezpieczyć pojazd,
4. powiadomić Wynajmującego +48 780 428 371
5. w przypadku konieczności holowania pojazdu wezwać Assistance HDI.

31. W przypadku kradzieży wynajmowanego samochodu wraz z dokumentami i kluczykami Najemca zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości, w przypadku odmowy wypłaty przez ubezpieczyciela.
32. W przypadku kradzieży bądź zniszczenia pojazdu i odmowie pokrycia tej szkody przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej, Najemca zapłaci stosowne odszkodowanie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wystawionego przez Wynajmującego.
33. W przypadku uszkodzenia pojazdu przez Najemcę, zostanie on obciążony karą pieniężną według dobowej stawki wypożyczenia pojazdu za każdy dzień pozostawania pojazdu w naprawie.
34. Uszkodzenie opon a także wnętrza pojazdu (uszkodzenie wyposażenia auta lub szkody wywołane niedopałkami papierosów itp.) oraz szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem jak również zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku bądź bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i w związku z tym usuwane są na koszt Najemcy.

(W SAMOCHODACH OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU).
35. W przypadku kradzieży samochodu Najemca zobowiązany jest natychmiast powiadomić Policje oraz Wynajmującego pod numerem tel. +48 12 431 12 25 , +48 780 428 371 . Przedłożyć wynajmującemu dokument potwierdzający fakt zgłoszenia kradzieży na Policji.
36. Najemca nie może pozostawić w pojeździe dokumentów, kluczyków, polisy.
37. W przypadku opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z opłat, Najemcy zostaną doliczone odsetki ustawowe, niezależnie od tego Wynajmujący może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, po bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu do zapłaty zaległej należności. Wynajmujący ma prawo nieuiszczone opłaty przekazać do windykacji.
38. W przypadku rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu pojazdu a Wynajmujący ma prawo do zażądania zapłaty odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy.
39. Najemca upoważnia Wynajmującego, na wypadek rozwiązania zawartej umowy najmu i niezwrócenia pojazdu w terminie, do wejścia na teren oraz do pomieszczeń Najemcy, celem przejęcia pojazdu, również za pośrednictwem upełnomocnionych osób trzecich, na koszt Najemcy.
40. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją niniejszej umowy (Dz.U.nr 133, poz. 883 z dnia 29.08.1997r. z późn. zm.). W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy lub przedstawienia fałszywych danych Wynajmujący ma prawo przekazać dane Najemcy oraz dodatkowych kierowców organom odpowiedzialnym za egzekucję prawa oraz do dokonania wpisu do rejestru nieuczciwych klientów i partnerów gospodarczych.
41. Najemca wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku swojej osoby poprzez sfotografowanie lub sfilmowanie przez Wynajmującego oraz wykonanie kserokopii wszystkich dokumentów potwierdzających tożsamość Najemcy.
42. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych niniejszym regulaminem i tabelą opłat.
43. Umowę najmu samochodu wraz z Regulaminem Wypożyczalni Samochodów stanowiącym jej integralną część sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
44. Wszystkie kwoty wymienione w niniejszym regulaminie są kwotami netto zostanie do nich doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
45. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane polubownie lub przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.
46. Najemca oświadcza, że zapoznał się z regulaminem wypożyczalni samochodów PrehRent i w pełni akceptuje wszystkie warunki co potwierdza własnoręcznym podpisem.
NASZE POJAZDY SĄ WYPOSAŻONE W LOKALIZATORY GPS.
Załącznik do Umowy Najmu Samochodu Nr ……………………………………………….
Najemca Data i podpis